Hopp til hovedinnhold

Bærekraft er mer enn et samfunnsansvar

Vi jobber kontinuerlig med bærekraft-begrepet i Kantega, og hvordan vi kan bidra til et bedre samfunn - gjennom det vi gjør og det vi lager.
Sist oppdatert 30.11.22.

Jordklode av blomster og dyr

Bærekraft og innovasjon er tett knyttet sammen, og gjensidig avhengig av hverandre. I Kantega har vi definert vårt bærekraft-begrep med dimensjonene: Teknologi. Demokrati. Miljø. Legger vi til Helse, noe vi kjenner at epidemien har presset fram, så har vi en fin firkløver.

Vi utforsker hvordan vi kan bidra med informasjonsteknologi og innovasjon for en mer bærekraftig framtid. Inviter oss gjerne med hvis dere brenner for tilsvarende prosjekter.

I den tidlige fasen av arbeidet vårt hadde vi en egen arbeidsgruppe som jobbet med temaet. Nå er bærekraft innarbeidet som en naturlig del av det daglige arbeidet vårt, og det er helt naturlig hos oss å også ha en faggruppe med spesiell interesse for temaet .

Bedriftskultur som engasjerer

Kantegas strategi er basert på verdiene våre "likeverd og samhold", og på vår kompassretning "Skap verdi - sammen!".

Som en ansatteid bedrift er involvering viktig i alt arbeid vi gjør, også arbeid med bærekraft. Det er også et stort engasjement og vilje til at vi skal jobbe grundig med de aspektene vi har valgt ut som våre særskilte fokusområder.

Vi vil fortsette med å være ambassadør for ansatteierskap – en eierform som er et godt grunnlag for engasjement og involvering.

På nettsiden om vårt arbeid med Åpenhetsloven, kan du lese mer om hvordan vi forvalter den - også i et bærekraftperspektiv.

Og her kan du lese mer om ansatteierskap og hvordan kulturen vår oppleves.

Prioritering av mål

Organisasjonen har i fellesskap prioritert hvilke av FNs bærekraftsmål vi skal bidra til oppfyllelse av. I selskapets strategi har vi tatt inn over oss viljen og målene ved å bygge videre på dette.

Bærekraftsmål nr 5, 9 og 12
Bærekraftsmål nr 5, 9 og 12

Kantega har som selskap og gjennom våre ansatte en sterk bevissthet og engasjement knyttet til bærekraft. Vi ønsker å utvikle løsninger som:

 • brukes fordi de gir verdi
 • gjør hverdagen enklere - ikke vanskeligere
 • har lang levetid
 • ikke reduserer verdens råvarer
 • ivaretar personsikkerhet og demokratiet
 • bidrar til et eller flere av FN sine bærekraftsmål 


Bærekraft er et av kriteriene vi sjekker når vi avgjør hvilke kunder og oppdrag vi tar på oss. Pr i dag er det et og annet prosjekt som slipper gjennom uten at det øker bærekraften, men vårt mål er å tilstrebe at dette ikke skjer.

FNs bærekraftsirkel
FNs bærekraftsirkel

FNs bærekraftsmål

For hvert av FNs 17 bærekraftsmål har vi kartlagt hvordan vi bidrar i dag, og satt oss mål for hvordan vi kan bidra mer enn vi allerede gjør. I vår strategi har vi fokus på bærekraft i tre dimensjoner; teknologi, demokrati og miljø.

Teknologi

Vi skal utvikle løsninger som ikke bare brukerne, men alle elsker. Løsninger som er gode og enkle å bruke, trygge, sikre, drift- og forvaltbare. De skal være bærekraftig i form av at de bidrar positivt til brukerne, samfunnet og kundene våre.

Demokrati

Vi skal utforske ny teknologi og bruken av den, og si fra når vi finner teknologi og løsninger som er til samfunnets beste. Og vi skal si fra når den ikke er det. Vi skal bruke styrken i eiermodellen til å fortsette å dele utbytte, jobbe for likelønn og gode arbeidsplasser i Kantega. Vi skal dele vår kompetanse knyttet til eierskap, slik at den kan nyttiggjøres i samfunnet for øvrig.

Miljø

Vi skal bidra til at teknologi skaper et mer miljøvennlig samfunn og ta teknologiske valg som i minst mulig grad påvirker miljøet. Vi mener at teknologi er en avgjørende faktor i de tiltakene verdenssamfunnet må iverksette for å få til et grønt skifte.

Arbeid og konkrete tiltak

I 2018:

For hvert av FNs 17 bærekraftsmål har vi kartlagt hvordan vi bidrar i dag, og satt oss mål for hvordan vi kan bidra mer enn vi allerede gjør.

I 2019:

Gjennomførte vi en kartlegging av hva ansatte i Kantega vet om bærekraft. I etterkant startet vi en prosess i alle avdelinger i Kantega, for å skape bevissthet om hvordan Kantega som bedrift kan bidra til forbedre noen av FN sine bærekraftsmål, samt valgte i fellesskap ut hvilke mål vi i Kantega skal bidra ekstra til i årene som kommer.

I 2020:

Vi har siden 2020 levert miljøregnskap i tilknytning til årsregnskapet vårt, og ser at vårt fokus på bærekraft forbedrer miljøregnskapet for hvert år.

Klimautslipp

 • Vi fører miljøregnskap siden 2020. Vi bruker tjenesten Klimahub til dette.
 • Vi har satt oss et mål om å redusere flyreisene i Kantega med 20% i 2022 i forhold til 2019.
  • 2019: gjennomsnittlig 6,4 reiser pr ansatt
  • 2022 pr 15. september: gjennomsnittlig 2,1 reise pr ansatt

Ytre miljø

Kantegas virksomhet belaster miljøet i liten grad, slik det er normalt for denne type bedrifter. Selskapet har avfallssortering for å øke mengden gjenbruk, og sikrer forsvarlig behandling av datautstyr som skal kastes. Selskapet har investert i videokonferanseutstyr som reduserer behovet for flyreiser.

Arbeidsmilljø og demokrati

 • Medarbeiderundersøkelsene jobbes aktivt med. Mål om å være bedre enn bransjen vår. Siste medarbeiderundersøkelse i 2021, i regi av Ennova, hadde en svarprosent på 79%. Undersøkelsen viste en meget god arbeidsglede på 80% og en lojalitet på 88%.
 • Lik lønn for likt arbeid, se mer utfyllende i artikkel om hvordan vi jobber med Åpenhetsloven.
 • Likestilling: 25% av alle ansatte er kvinner. I ledergruppen er andelen kvinner 43%. I styret er den 40%. Vi gjennomfører en årlig likelønnsrevisjon for å sikre at vi har lik lønn for likt arbeid.
 • Kantega jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i materielle skader eller personskader.
 • Bransjer som ikke er forenelig med vårt verdisett velges bort.

Pro bono 

Vi har og har hatt pro bono-prosjekter for Sabima (Naturkampen, Torvkampen) og Forum for natur og friluftsliv (Høringsradaren) siden 2019.

Bistand

Og vi gir hvert år 1000 kr pr. ansatt til hjelpeorganisasjoner, samt ekstra bidrag i forbindelse med for eksempel naturkatastrofer.

Bærekraftperspektiv på lokalene våre

Målsetting: Lage lokaler med høy kvalitet som holder over tid.

Aksjoner overordnet:

 • Finne lokaler i eksisterende bygg for å revitalisere heller enn å gå inn i noe helt nytt på bekostning av eksisterende bebyggelse.
 • Plassering nær kollektivtransport for å redusere bilbruk .

Byggteknisk:

 • Høy teknisk standard på byggearbeid for å øke levetid.
 • Når det er aktuelt: Oppgradere rør, elektrisk anlegg og ventilasjon for å øke standard og få mer energieffektive lokaler.
 • Bruk av lokale leverandører så langt det lar seg gjøre .

Materialvalg:

 • Skandinaviske produsenter og leverandører er prioritert.
 • Varige kvalitetetsprodukter.
 • Bruk av lokale hobbysnekkere for å utnytte areal.

Les også om hvordan vi jobber med Åpenhetsloven.

Kontaktperson